Kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En viktig del i vårdmötet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Kommunikation är en central del i vårdmötet mellan sjuksköterska och patient. Det finns flera anledningar till att kommunikationen måste fungera, för att patienten ska få möjlighet att vara delaktig i vården och för att få information om behandling.Syftet med arbetet är att kartlägga vad som påverkar kommunikationen mellansjuksköterska och patient. Metoden är en litteraturstudie baserad på 13 artiklar somvi fick fram via sökning i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus.Kvalitetsgranskning har utförts utifrån kriterier utformade efter Willman, Stolt ochBahtsevanis (2011) mall. Resultatet I resultatet framkom fyra teman:kommunikation nödvändig för att bygga en relation, kommunikationen är intepersoncentrerad, patientens syn på kommunikation och kommunikationshinder.Resultatet visar att sjuksköterskorna har kunskap om hur kommunikation skallutföras. För att kommunikationen ska vara så god som möjligt krävs en relationmellan sjuksköterska och patient. Resultatet av studien visar även att det finns flerafaktorer som spelar in på hur kommunikationen utförs, så som tidsbrist, barriärer hos sjuksköterska, patient eller läkare samt organisationens upplevda krav och förväntningar. Resultatet visar även på att sjuksköterskornas och patienternas syn på kommunikationen är lika. Slutsats För att kunna kommunicera på ett bra ocheffektivt sätt behövs det en relation mellan patient och sjuksköterska. För att kunnabygga en bra relation behövs kontinuitet bland sjuksköterskorna, en gemensamvärdighet, respekt och ett gott bemötande. Kunskapen för det goda samtalet finnsbland sjuksköterskorna men upplevd tidsbrist och organisatoriska krav leder till att kommunikationen med patienterna försummas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)