Immateriella tillgångars värde i två företagsspecifika situationer : konkurs relaterat till företagsförvärv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Sammanfattning

Datum: 2008-06-04

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi

Författare: Kristina Andersson Anette Titze

Enköping Västerås

Handledare: Matti Skoog, universitetslektor

Titel: Immateriella tillgångars värde i två företagsspecifika situationer

konkurs relaterat till företagsförvärv

Problem: Intressenter som verkar kring ett företag måste kunna få en

helhetsuppfattning om dess värde. Redovisningsteoretiker har länge

ansett att immateriella tillgångar bör redovisas i större omfattning i

balansräkningen, både de som kan aktiveras enligt regelverket samt

de osynliga så som personalen. Svårigheten med att värdera dessa

tillgångar är med andra ord ett problem, därav den fortgående

debatten. Därför är det intressant att studera hur tillgångarna behåller

sitt värde i händelse av konkurs, sett i relation till företagsförvärv.

Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera problematiken kring

värderingen av de immateriella tillgångarna och studera i vilken

utsträckning värdet behålls i förvärvs- respektive konkurssituationer.

Metod: Författarna har använt regelverk, relevant litteratur, samt artiklar

inom området där värderingsproblematik har diskuterats. Vidare har

primärdata samlats in i form av handlingar från företag där konkurs

har avslutats och intervjuer med sakkunniga inom området för att

kunna studera praxis. Studien har således en kvalitativ ansats.

Slutsats: De immateriella tillgångarnas värden påverkas olika då det gäller

huruvida de behåller sitt bokförda värde i händelse av konkurs och

företagsförvärv. I konkurs tenderar denna tillgång att tappa hela sitt

bokförda värde, vilket är viktigt för företagets intressenter att känna

till. Särskilt de intressenter med säkerhet i företagets tillgångar. Vid

företagsförvärv behålls det bokförda värdet och kan till och med öka,

vilket har betydelse för tidigare ägare till företaget då denne erhåller

betalning även för företagets osynliga resurser.

Sökord: Immateriella tillgångar, konkurs, värdering, intressenter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)