Aktiesplitens Effekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur aktiekursen påverkas vid aktiesplit. Metod: Utifrån studiens syfte en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts. Grundurvalet är samtliga bolag noterade på New York Stock Exchange mellan åren 1962 - 2014, där vi har samlat data kring genomförda aktiesplits, omfattningen av dessa samt aktieutveckling. Utifrån insamlad data har en eventstudie genomförts genom vilken ett samband har kunnat tydas mellan aktiesplits och dess påverkan på aktiekursen. Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv grundas i att marknaden är relativt ineffektiv på att sätta ett korrekt pris på dess underliggande aktier. Det här motsätter sig tron på den effektiva marknadsportföljen. Förutsättningar på marknaden idag skapar chanser för överavkastning genom att utnyttja historisk data för att förutspå framtida utveckling. Empiri: I studien har den abnorma avkastning som uppstått kring genomförda aktiesplits undersökts samt omfattning av denna. Slutsats: På splitdagen sker det en negativ onormal avkastning jämfört med, enligt CAPM, förväntad avkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)