Två sidor av samma mynt - budskapsförmedling i en företagskedja med synlig produktionsprocess

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att öka kunskapen kring fenomenet företagskedjor med synlig produktionsprocess, specifikt coffee shop branschen. Detta genom att analysera hur väl budskapet från ledning når fram till konsumenten i just denna typ av organisation. Även hur god fallföretagets corporate reputation är, dvs. kopplingen från identitet till image, kommer vidare att framkomma samt vad detta kan innebär för företaget. Metod: Den valda metoden för denna uppsats är en kvalitativ undersökning av ett fallföretag, Espresso House, som ska vara ett gott exempel på en kedja med synlig produktionsprocess. Datainsamlingen görs främst genom semistrukturerade intervjuer med ett flertal informanter, vilka innehar olika intressentroller. Dessa informanter är representanter från ledningen, personalen samt konsumenterna. Teoretiska perspektiv: I denna uppsats utgör kommunikationsmodellen en bas som sedan utvecklas med relevant teori tillhörande varje steg i processen. Dessa utvecklade teorier är direkt kopplade till företagstypen serviceföretag. Vidare beskrivs teorier kring corporate reputation och undergrupperna till detta koncept; identitet, profil och image. Empiri: Insamlad data ger information om ledningens, personalens och konsumenternas uppfattningar om Espresso House. Den ger även information om informanternas syn på olika aspekter av verksamheten så som inredning, atmosfär, konkurrenter, kunder, personal/service, produkter och verksamheten generellt. Resultat: Efter en analys av både budskapsförmedlingen samt fallföretagets corporate reputation har det framkommit att konsumenten till största del uppfattat det som ledningen sänt ut. Detta innebär att identitet och image är samstämmiga. I just företag med synlig produktionsprocess har personal en avgörande roll i förmedlingen av budskapet eftersom service är en viktig punkt i konceptet. En god corporate reputation innebär för fallföretaget att de dels stärker sin konkurrensposition, får mer motiverad personal samt att konsumenten bättre uppfattar budskapet vilket kan leda till finansiella fördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)