Synliggörandet av matematik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Matematik finns runt omkring oss men för att barnen ska bli medvetna om den behövs lyhörda och närvarande pedagoger som med sin kompetens synliggör matematiken, vilket tar oss in på studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. Vårt forskningsproblem har sin grund i att internationella kunskapsmätningar har visat att svenska barn inte har lyckats få lika bra resultat som barn från flera andra länder. Med tanke på det så blev vi efter vår matematikkurs på förskollärarutbildningen på högskolan nyfikna på om pedagogerna reflekterar över hur de utför matematik i praktiken. Vi fick då ett intresse av att undersöka om pedagogernas tänkande om matematik stämmer överens med hur de synliggör den. För att undersöka forskningsområdet från olika perspektiv har vi utgått från tidigare forskning kring pedagogers förhållningssätt och kompetensutveckling inom sin yrkesroll men också om barns tänkande och språk inom matematik. För att samla in materialet har vi gjort en kvalitativ studie där vi har observerat hur pedagogerna arbetar med matematik på två förskolor från två olika kommuner. I studien deltog tre pedagoger från respektive förskola, så sammanlagt sex stycken pedagoger. Dessa pedagoger observerades och alla sex pedagoger besvarade dessutom intervjuenkäter med frågor som handlade dels om vad de har för utbildning och vad de har för syn på matematik i förskolan. För att besvara studiens frågeställningar har vi analyserat empirin utifrån den sociokulturella teorin och variationsteorin. Informanternas svar stämde överlag överens med det som observerades på förskolorna. Men studien visar att pedagogerna använder mer matematik än vad de är medvetna om. Studien har även lett till att vi har fått en djupare förståelse för att pedagogernas förhållningssätt och att deras yrkeskompetens har betydelse för när man lägger grunden för matematik i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)