"Jag blev rädd och visste inte vad jag skulle göra" - En systematisk litteraturöversikt om tonåringars upplevelser av sin graviditet i västvärlden

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tonårstiden är en intensiv period full av förändring och utveckling. Det finns flera risker med att bli gravid som tonåring för både mor och barn, och det beskrivs som ett globalt folkhälsoproblem. Barnmorskor har en betydelsefull roll för gravida tonåringar och har därför ett stort ansvar i att etablera en tillitsfull relation. Litteraturöversikter som beskriver tonåringars generella upplevelser av sin graviditet med fokus inom västvärlden har saknats, vilket motiverar syftet i föreliggande litteraturöversikt. Syfte: Att beskriva tonåringars upplevelser av sin graviditet i västvärlden. Metod: En systematisk litteraturöversikt med en sökning utförd i november 2021 i CINAHL och PubMed. Av totalt 620 unika träffar inkluderades elva kvalitativa studier som granskades och analyserades, vilket resulterade i teman och subteman. Resultat: Tonåringars upplevelser av sin graviditet beskrevs utifrån följande teman: Känslostorm, Period av utsatthet och Meningsfullhet. Tiden som tonårsgravid upplevdes som en känslosam och turbulent tid präglad av oro, stigmatisering och ensamhet. Graviditeten innebar ökad ansvarskänsla och behov av stöd, samtidigt som det gav positiva känslor och förväntningar på framtiden. Slutsats: Tonåringars livssituation är sällan optimal för en graviditet, vilket påverkar både upplevelsen av graviditeten och beslutet kring att fortsätta den. Litteraturöversikten är ett bidrag för att öka medvetenheten och förståelsen kring tonårsgravidas situation, främst för barnmorskor men även andra som möter denna grupp. Ytterligare forskning kring hur stödet bäst kan anpassas till denna grupp behövs. Det tillsammans kan bidra till en mer positiv upplevelse av graviditeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)