Arkivarien i informationssamhället : En komparativ kritisk diskursanalys av platsannonser för arkivarieyrket under 1980-talet och tidigt 2020-tal

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra och ge ökad förståelse för hur övergripande värderingar i samhället uttrycks i arbetsgivares behov av arkivarier och hur dessa behov bidrar till att forma arkivariers yrkesroll. Utöver detta vill studien även ge fördjupad kunskap om hur bilden av arkivarien förändrats sedan 1980-talet jämfört med det tidiga 2020-talet. Studien har även som mål att visa hur synen på arkiv och information kan präglas av de värderingar som råder i samhället under en viss tidsperiod. Studien utgår från ett socialkonstruktionistisk perspektiv som kombineras med kritisk diskursanalys som teori och metod. Undersökningen gör ett nedslag i 1980-talets platsannonser och analyserar hur bilden av arkivarieyrket förändrats i jämförelse med platsannonser från tidigt 2020-tal i relation till den informationsteknologiska utvecklingen och rådande värderingar i samhället. På makrosociologisk nivå relateras arkivariens yrkesroll till den sociala kontexten. Uppsatsens resultat antyder att det pågår en diskursiv kamp om hegemonin som präglar konstruktionen av arkivariens yrkesroll. I denna kamp urskiljs på ena sidan krafter med ett företrädesvis marknadsekonomiskt fokus, och på den andra sidan krafter med ett företrädesvis demokratiskt fokus. Denna diskursiva kamp kan även knytas an till samhällets värderingar om arkiv- och informationshantering och syn på övergripande syfte med arkiv och information. Resultatet indikerar att arkiven och arkivarieyrket idag befinner sig i en social kontext där marknadsintressen kommit att bli mer betydande än tidigare. På mikrosociologisk nivå analyseras rollkonflikter som kan uppstå i och med den förändrade yrkesrollen och att den ideala arkivarien idag gör anspråk på arbetsuppgifter som tidigare hört till andra yrkesgruppers område. Vidare visar resultaten att dagens arbetsgivare har behov av arkivarier i digitala utvecklingsfrågor, förändringsarbete och digitalisering av verksamheten, med fokus på verksamhetsnytta, samt att arkivarien arbetar med digitalisering för att skapa användarnytta. Arbetsgivare efterfrågar idag problemlösningsförmåga och att arkivarien är innovativ och strategisk. Av sexton analyserade platsannonser finns likheter men även stora skillnader mellan de olika tidsperioderna, vilket kan innebära att den typiska bilden av arkivarien är på väg att omvandlas, i och med att det produceras nya sätt att gestalta arkivarien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)