Sökning: "Kaotar Khatouri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaotar Khatouri.

  1. 1. Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]
    Nyckelord :Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

    Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. LÄS MER