Ungdomars upplevelser av oombedda sextingmeddelanden

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Ella Fadai; [2019-07-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur 14-åriga ungdomar resonerar kring upplevelser av oombedda sextingmeddelanden (bilder och videoklipp med sexuellt innehåll, skickade via mobiltelefoner och internet). Vidare undersöktes även ungdomars resonemang kring betydelsen av kön i relation till oombedda sextingmeddelanden. 12 fokusgruppsintervjueranalyserades med hjälp av tematisk analys. Studiens huvudresultat indikerade att ungdomar upplever att oombedda sextingmeddelanden har blivit normaliserade och existerar inom ramen för ojämlika maktförhållanden mellan avsändare och mottagare. Djupt inrotade könsroller påverkar hur dessa förhållanden upplevs av tjejer respektive killar. Resultatet motiverade till att på olika sätt verka för att öka ungdomars medvetenhet om ojämlika maktförhållanden i oombedd sexting och förebygga att sådana uppstår genom att be om samtycke innan man skickar sextingmeddelanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)