Sökning: "argumenterande text om svenskämnet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden argumenterande text om svenskämnet.

 1. 1. Att utveckla självständiga skribenter : En kritisk innehållsanalys av läromedel för årskurs 6 i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Bernström; Jessica Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; argumenterande text; cirkelmodellen; explicit; genrepedagogik; implicit; läromedelsanalys; narrativ text; sociokulturellt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Den här studien är en kritisk innehållsanalys gjord på tre läromedel för årskurs 6 i svenskämnet där genrepedagogik är en utgångspunkt. Syftet med studien är att analysera aktiviteter i varje läromedel. LÄS MER

 2. 2. Läxor i svenskämnet : En kvantitativ innehållsanalys av läxor i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nina Sinkko; [2013]
  Nyckelord :Läxor; Svenskämne; Innehållsanalys; Grundskola; Diskurs; Ämneskonception.;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolan och synen på läxor under årens gång varierat historiskt. Från början av 1900-talet var läxor viktiga för fostran och läxor har handlat om fakta som ska nötas in. Under 1940- talet dyker kraftiga motreaktioner dyker upp mot läxor. LÄS MER

 3. 3. Tyck och skriv : En studie i skriftlig argumentation på teknik- och energiprogrammet på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Monika Kjellberg; [2006]
  Nyckelord :Skriftlig argumentation på gymnasiet; skrivande på gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om språkkunskaperna i svenskämnet skiljer sig mellan eleverna på det studieförberedande teknikprogrammet och eleverna på det yrkesförberedande energiprogrammet. Forskningsfrågan är därmed: Varför uppfattas elevernas språkkunskaper och språkfärdigheter vara så olika på gymnasieprogrammen? Eleverna i studien fick 30 minuter på sig att skriva en argumenterande text. LÄS MER