"Det flyter på" : En kvalitativ studie om att jobba till sjöss

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Vi har genomfört vår undersökning ombord på Viking Lines Cinderella. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka erfarenheterna kring hur det är att arbeta på ett kryssningsfartyg. Den teoretiska referensramen behandlar begreppet tillgänglighet samt teorierna om yrkesgemenskap och Karaskeks krav- och kontrollmodell med socialt stöd. Metoden som har använts i denna undersökning är den kvalitativa ansatsen intervjuer, detta för att skapa oss en djupare förståelse för området. Urvalet i undersökningen består av tio anställda ombord på Cinderella. 

Det insamlade materialet från intervjuerna har gett oss en bild av hur tillgänglighetsmönstret ser ut för anställda ombord på Cinderella. De som arbetar ombord bär med sig en sökare som tyder på ett stort krav på tillgänglighet. Detta även om den enskilde är ledig eftersom chefen alltid kan kalla in dem vid behov oavsett tid på dygnet. Materialet visar även på att ombord på Cinderella ställs höga krav på dem som arbetar där men att kraven inte är orimliga utan istället motiverande. Huruvida den enskilde upplever kontroll i sitt arbete beror på avdelningen hen arbetar på. Det sociala stödet uppfyller sin funktion som en buffertkultur mot negativa konsekvenser av höga krav och låg kontroll. Yrkesgemenskapen ombord ser ut på flera sätt, dels är det en kosmopolitisk yrkesgemenskap som sträcker sig utanför Cinderella till samtliga som arbetar till sjöss. Men vi har även kunnat identifiera att det finns flera lokala yrkesgemenskaper ombord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)