Sökning: "fredrik gabrielsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fredrik gabrielsson.

 1. 1. Organdonation : Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Aderstedt; Fredrik Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :organdonation; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. LÄS MER

 2. 2. Model Predictive Control of Skeboå Water system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Reglerteknik

  Författare :Fredrik Gabrielsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a study of model predictive control of water levels and flows in a watersystem. The water system studied includes five lakes and six dams that are regulatedmanually by sluice-gates. The water is used in the papermaking process at HolmenPaper Mill in Hallstavik. LÄS MER

 3. 3. Mobile informatics in a hospital environment: Moving from stationary to mobile supporting services in a medical environment

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik A. Bergstrand; Max N. Gabrielsson; [2008-06-27]
  Nyckelord :mobile informatics; health care; ethnography; prototyping; visualization;

  Sammanfattning : Much of the supportive technology developed for use within medical environments is targeted towards stationary computers. In this report we present a study performed to design a mobile client for accessing and interpreting clinical lab results. LÄS MER

 4. 4. Konstinvesteringar – sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Gabrielsson; Fredrik Mattsson; Gina Aspelin; [2006]
  Nyckelord :Konstinvestering; avkastning; motiv; arbetsmiljö; intressentmodellen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Konstinvesteringar – sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv Seminariedatum: 2006-06-07 Ämne/Kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Gina Aspelin, Tobias Gabrielsson och Fredrik Mattsson Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Konstinvestering, avkastning, motiv, arbetsmiljö, intressentmodellen. Syfte: Denna uppsats har som syfte att kartlägga vilka motiv företag har för konstinvesteringar och om dessa är försvarbara utifrån en företagsekonomisk synvinkel samt att utreda om en konstinvestering kan vara ett alternativ till traditionella finansiella investeringar. LÄS MER

 5. 5. Värdepapperisering av bolån i Sverige : hur påverkas marknaden om kapitaltäckningskravet tas bort?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gabrielsson; Fredrik Nyström; [2000]
  Nyckelord :Business and economics; Värdepapperisering; securitization; bolån; kapitaltäckningskrav; SPV; originator; Ekonomi;

  Sammanfattning : Värdepapperisering av bolån är en vanligt förekommande finansieringsmetod i USA, vilket är det land som leder utvecklingen. Idag omfattar värdepapperisering i USA en utstående summa på 21 000 Mdr kronor. I Sverige har utvecklingen av metoden inte varit lika omfattande. LÄS MER