Äldres upplevelser av näringsintag: sjukdomars och åldrandets påverkan på aptit

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Många äldre personer är undernärda vilket kan orsakas av naturligt åldrande samt sjukdomstillstånd. Med stigande ålder kan näringsintaget påverkas av många faktorer som orsakar ett ökat energibehov vilket kan vara svårt för äldre att tillgodose. Undernäring kan leda till sämre livskvalitet, ökad risk för komplikationer, samt förhöjda vårdkostnader och längre vårdtider. Som sjuksköterska har man ett ansvar att identifiera patienter med lågt näringsintag och stötta dem genom att sätta in åtgärder och öka egenvårdsförmågaSyfte: Att beskriv äldre undernärda personers upplevelser av måltider, deras kunskap om näring samt inställning till nutritionsbehandling efter höftoperation.Metod: I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts. Sju personer mellan över 65 år som var undernärda eller hade risk för undernäring intervjuades. Därefter analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Analysen av intervjuerna gav upphov till tre kategorier; Kroppsliga faktorer som påverkar aptit och näringsintag visar hur näringsintag och aptit påverkas av sjukdomar, besvärande symptom, livsstil och sinnesupplevelser, Hur den sociala tillvaron påverkar aptit och näringsintag visar hur stöd från närstående, ekonomi, ensamhet, och social miljö påverkar näringsintaget, och till sist Med en positiv inställning och kunskap om kost kan näringsintag öka visar att de äldre hade låg kunskap om kosten och många upplevde sig inte som undernärda, men såg ätandet som positivt och viktigt.Slutsats: Studien visar hur flera faktorer såsom sjukdom, ensamhet och kunskap påverkar näringsintag och aptit, men även att upplevelserna av näringsintag varierar mellan olika patienter vilket förstärker vikten av att ha ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter för att förstå den unika individens upplevelser. Många upplever sig inte undernärda trots ett lågt näringsintag som kan försämra livskvaliteten. Dessa patienter är i behov av undervisning, stöd, och åtgärder för att öka näringsintaget och få ökad livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)