"Killar har inte klänning" : En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. Dock är det inte bara i det vardagliga livet vi möter på dessa normer kring kön och genus, utan även inom barnlitteraturen. Det blir därmed viktigt för framförallt lärarna att ha vetskap om att eleverna ofta bär med sig erfarenheter och värderingar från bilderböckerna till skolan.   Studien utgick ifrån både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys för att få fram helheten och för att kunna gå in på djupet i böckerna. Utifrån analysen visade det sig att de traditionella könsrollerna kring flickor och pojkar, när det kommer till kläder, leksaker och färger, var vanligt bland dessa utvalda böcker. Dock kan läsaren finna belägg i böckerna, att alla författare har på ett eller annat sätt försökt att bryta mot de normer som finns i våran objektiva verklighet genom karaktärernas kläder, färger och leksaker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)