Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Detta möjliggörs genom att besvara följande frågeställningar:

1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till varierad efterfrågan?

2. Hur påverkas lagerförings- och ordersärkostnader av olika sätt att styra lager vid varierad efterfrågan?

Metod- Teorier angående lagerstyrning vid varierad efterfrågan samlades in via litteraturstudier. En fallstudie genomfördes för att applicera det teoretiska ramverket på empiri från fallföretaget. Empiri samlades in via intervjuer och dokumentationsstudier och utgjorde en grund för beräkningar och vidare analys.

Resultat - Lämplig säkerhetslagerberäkning vid varierad efterfrågan anses vara SERV2 som tar hänsyn till antalet bristtillfällen och ger ett bra mått på lagertillgängligheten över tid. De dynamiska lagerstyrningsmetoderna Silver & Meal samt Wagner-Whitin kan i större utsträckning hantera stora variationer i efterfrågan gentemot beställningspunktssystem. Beräkningar resulterade i att Wagner-Whitin var den lagerstyrningsmetod som i majoriteten av fallen genererar lägst totalkostnad när hänsyn tas till lagerförings- och ordersärkostnader. En process för lagerstyrning vid varierad efterfrågan har kartlagts där indata i form av metod- och resursobjekt redogörs. Detta för att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras vid varierad efterfrågan.

Implikationer- Inom denna studie framgår det att kostnaderna för lagerstyrningen vid varierad efterfrågan kan sänkas med hjälp av dynamiska lagerstyrningsmetoder. Det är dock viktigt med trovärdig indata för att generera tillförlitliga resultat.

Begränsningar- Inom de dynamiska lagerstyrningsmetoderna vägs ordersärkostnad mot lagerföringskostnad och genererar det mest ekonomiska alternativet ur lagerstyrningens perspektiv. Det måste inte vara det bästa ur ett helhetsperspektiv då förändrade orderkvantiteter kan påverka andra delar av materialflödet. De processkartor som är upprättade utgår från den valda lösningen, detta begränsar tillämpningen till verksamheter som har liknande förutsättningar som fallföretaget.

Nyckelord - Varierad efterfrågan, lagerstyrning, säkerhetslagerberäkning, lagerstyrningsmetod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)