Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. Intervjuerna analyserades ge-nom induktiv tematisk analys. Tre teman identifierades. Bdsm kunde behöva föras på tal för att det var direkt eller indirekt relevant för terapin, för att det var en viktig del av livet, eller för att testa terapeutens bemötande. Att ta upp bdsm var dock förknippat med rädslor för negativt bemötande från terapeuten. Deltagarna berättade om negativa upplevelser där terapeuter hade uttryckt sig fördomsfullt, dömande eller patologise-rande om bdsm, inte kunnat hålla inne med sina egna känslor och reaktioner inför äm-net, frågat ut personerna om bdsm eller undvikit eller överfokuserat på ämnet. Det fanns också positiva upplevelser där terapeuter hade varit icke-dömande kring bdsm, ställt frågor med individen i fokus och stimulerat ett gemensamt utforskande av sådant som var relevant för personen. Deltagarna ansåg att terapeuter behövde mer kunskap om bdsm, och gav flera exempel på områden att lära sig mer om. Resultaten diskutera-des utifrån teori om minoritetsstress och bdsm-utövares terapiupplevelser relaterades till hbtq-personers. Tentativa rekommendationer gavs för bdsm-kompetent terapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)