Matematiksvårigheter och stödjande undervisningsformer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Genom denna kunskapsöversikt ämnar vi skapa en djupare förståelse för begreppet matematiksvårigheter och de utmaningar matematiksvårigheter medför i undervisningen med ett fokus på elever på lågstadiet. Arbetet är grundat i forskningsartiklar med relevans för problemområdet med både nationellt och internationellt perspektiv för att få ett stort underlag. Bearbetning av artiklarna mynnade ut i tre huvudområden där vi beskriver hur matematiksvårigheter definieras, vilka undervisningsformer som används för att stötta elever i matematiksvårigheter samt vad som krävs av läraren för att stötta elever i matematiksvårigheter. Den första slutsatsen som drogs var att det finns flera olika begrepp som definierar elever i matematiksvårigheter och att det därmed finns olika förklaringar till matematiksvårigheter. Den andra slutsatsen som drogs var att det finns olika arbetsformer som är effektiva för elever i matematiksvårigheter men att det viktigaste är att undervisningen utgår från elevens individuella behov. Vid framtida examensarbete skulle vi kunna tänka oss att undersöka hur arbetet ser ut för att inkludera elever i matematiksvårigheter i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)