Attityder till övervikt : En jämförelse av attityder bland hälsovetenskaps- och ingenjörsstudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Övervikt blir ett allt större problem världen över,där antalet personer med övervikt eller fetma ständigt ökar. Samtidigt har det visats att negativa attityder och fördomar mot överviktigapersonerfinns i alla delar av samhället, inklusive inom vården. Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av Fat PhobiaScale undersöka om dessa attitydertill övervikt finns även hos sjuksköterskestudenter och civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet. Enkäter skickades per e–post till 200 studenter av vilka 90svarade. Resultaten analyserades med enfaktoriell ANOVA,där utbildningsprogram, deltagarens BMI (Body Mass Index) och kön var faktorer,och poäng på Fat Phobia Scale var beroendevariabeln. Ingen effekt erhölls för någon faktor. Nivåerna hos fördomsfullhet låg på en måttlig nivå. Resultatentolkas som att negativ attityd till överviktiga inte är ett problem bland studenter vid Luleå tekniska universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)