Små handelsföretag och e-implementering - Infrastrukturen inom e-handelsdomänen i ett tillväxtperspektiv -

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Med Quo Vadis som röd tråd har vi varit intresserade av att titta på e-handel för små/mikroföretag i ett tillväxtperspektiv. Tillväxt får här en stark korrelation med begreppet utveckling. Det är infrastrukturen för e-handel som har varit i fokus för vår problemställning och som här tagit formen av två e-handelsförutsättningar: kommunikation (Internet) och logistik (transport). Ursprunget till detta är en entreprenad med ett transportbehov som startades för att fånga in väsentliga aspekter för små/mikroföretag och Internet som främsta medium för e-handel. Med hjälp av litteraturstudier en enkät, intervjuer, , fallstudier, observationer och insikter från entreprenadens utveckling och vardag har ett försök gjorts för att belysa och diskutera vår problemställning. Detta har gett lärdomar om skillnaden mellan ett småföretag och ett mikroföretag samt konsekvenser av detta. Övergripande resultat är att e-handelsdomänen är under stark utveckling på de två områden som fokuserats på. Till följd av detta kommer en eföretagares strategier och sin egen drivkraft, innovativitet samt resurser vara medlen till att utnyttja infrastrukturen för e-handel för att nå tillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)