Hur kan KASAM stärkas? En litteraturstudie om sjuksköterskans möjlighet att stärka KASAM genom intervention

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hälsan är idag ojämnt fördelad i Sverige. Genom sjukdomsförebyggande folkhälsoarbete har sjuksköterskan en möjlighet att bidra till minskade hälsoklyftor. Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Han menar att individers hälsa ökar med ökad KASAM samt att KASAM inte kan förändras på lång sikt. Forskning har dock visat att KASAM kan förändras. Därför kan sjuksköterskan arbeta för att stärka KASAM. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta hälsofrämjande genom att stödja interventioner som ökar KASAM hos patienter. Metod: Den systematiska litteraturstudien baserades på tio kvantitativa artiklar som analyserades och bearbetats utefter syftet. Resultat: Resultatet visade att interventioner kan bidra till en höjning av KASAM både på kort och på lång sikt. Sju av de tio artiklarna visade en statistiskt signifikant ökning av KASAM, och vissa av dem redovisade även höjning för varje enskild komponent. Slutsats: Utifrån resultatet drogs slutsatsen att sjuksköterskan bör arbeta för att stärka patienters KASAM. Därigenom kan de fatta fler hälsofrämjande beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)