Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Patientens compliance till läkemedelsförskrivning är viktig kunskap för distriktssköterskor. Non-compliance kan leda till försämring av ett sjukdomstillstånd, komplikationer eller sjukhusinläggningar. Syfte: Att studera distriktssköterskors upplevelser av patienters compliance till läkemedelsförskrivning. Metod: Data samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med distriktssköterskor. Databearbetning genomfördes med Burnards innehållsanalys. Resultat: Otillräcklig kunskap om läkemedel och sjukdomar, grad av problem, språkförståelse, ålder, tillit till hälso- och sjukvårdspersonal och hur informationen ges är faktorer som påverkar compliance, vilket förbättras genom tydlig, klar, och både skriftlig och muntlig information om läkemedel samt genom motiverande samtal. Slutsats: Distriktssköterskor, men även andra professioner som arbetar med förskrivning av läkemedel och compliance, bör ta del av den kunskap som finns om compliance. Motiverande samtal har visat sig påverka compliance genom att aktivera patientens egen motivation till förändring och följsamhet till behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)