Vägen till behandling : en kvalitativ studie avseende socialsekreterarnas sätt att se på missbrukets etiologi och dess eventuella påverkan på valet av behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Sammanfattning:

Studiens syfte var att försöka belysa två sätt att se på missbruk (biologisk och psykosocial) som dominerar i missbruksdebatten i dagens Sverige. Vår avsikt var att kartlägga vilket synsätt socialsekreterarna inom missbruksvården har och hur deras synsätt påverkar vilken behandling deras klienter får.

Våra huvudfrågeställningar var - vilka synsätt har de utredande socialsekreterarna? Kan socialsekreterarnas olika synsätt på missbruk påverka val av behandlingsmetod för klienter? För att kunna få svar på våra frågeställningar tog vi hjälp av två underfrågeställningar. Dessa var - vilka kunskaper har socialsekreterarna om den senaste hjärnforskningen och om psykosociala förklaringsmodeller? Går det att kombinera dessa två olika synsätt?

Metoden vi använde var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem socialarbetare. Resultaten analyserades med hjälp av meningskoncentrering och en meningstematisering och utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter – socialkonstruktivism, Durkheims begrepp ”sociala fakta” samt Berglinds handlingsteori. Resultaten visade att valet av respektive sätt att se på missbruk inte hade någon påverkan på valet av behandling. Dessutom visade vår studie att sättet att se på missbruk bland de fem intervjupersonerna vi träffade var ganska lika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)