Emojikulturen : emotionalisering och församtaligande av skriftlig kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Emojikulturen - Emotionalisering och församtaligande av skriftlig medierad kommunikation är författad av Hannah Busch och Emma Olausson, vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Studiens syfte har varit att utmana föreställningen om att förmågan att kommunicera känslor i medierad kommunikation gått förlorat i och med den ökade digitaliseringen, genom att undersöka vad som händer med samtalet när emoji används i kommunikationen. Detta genom att utföra fokusgruppsintervjuer med respondenter i åldern 20–30 år, en kommunikativt aktiv grupp som vuxit upp med emoji. Då syftet även var att undersöka emojis grammatiska funktion och meningstilldelning anlades ett teoretiskt ramverk bestånde av teorier om intimitet, känsloförmedling och mikromakt, samt emoji som ett grammatiskt verktyg i medierad kommunikation. Studien visar hur respondenterna byggt upp en egen kultur kring sitt emojianvändande, med egen grammatik och förhållningsregler. De har utvecklat ett sätt att föra in känslor och intimitet i skriftlig medierad kommunikation, något som tidigare forskare menar har gått förlorat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)