Hemodialyspatienters uppfattning om begreppet torrvikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva hur hemodialyspatienter uppfattar begreppet torrvikt. Studien utnyttjade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data insamlades via intervjuer med öppen frågeställning. Tio intervjuer utfördes med patienter på en dialysenhet i Mellansverige. Manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet utmynnade i sex kategorier: överlämnande, okunskap, börda, delaktighet, insikt och ignorans. Begreppet torrvikt är grundläggande vid genomförandet av en adekvat och säker hemodialysbehandling, eftersom torrvikten styr avgörande delar av behandlingsregimen. Huvudresultatet visade att vissa av deltagarna i studien inte har någon uppfattning om vad begreppet torrvikt är och vad det innebär. Andra deltagare uttryckte en känsla av utanförskap samt upplevde torrvikten som en börda i vardagslivet. Vissa av deltagarna kände sig mer delaktig i sin situation när de gjorde en del kontroller under behandlingen själv. I det kliniska arbetet har dialyssköterskan en viktig uppgift i att bistå patienten att uppnå förståelse för vilken central roll begreppet torrvikt har för dennes behandling. Vad begreppet står för utgör en barriär i kommunikationen mellan den dialysbehövande och dennes vårdgivare/sjuksköterska. Konklusionen i denna studie påvisar att det finns brister i kunskapsförmedlingen till dialyspatienter. Resultatet kan ha betydelse för fortsatt utveckling i den kliniska verksamheten.     Nyckelord: Torrvikt, undervisning, dialys.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)