När tar ansvaret slut? - En kvalitativ studie om alkoholens roll i idrotten utifrån ett tränarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Rapporten är en kvalitativ studie där nio idrottstränare har intervjuats och syftet är att

beskriva hur tränare upplever sina aktivas alkoholvanor och hur det upplever att det inverkar

på idrottsutövandet. Därtill undersöka om tränarna är medvetna om föreningen har någon

alkoholpolicy att arbeta efter. Många förväntar sig att ett aktivt idrottande och deltagande i en

idrottsförening ska leda till en hälsosam livsstil. Idrotten ska vara en trygg miljö ur en

alkoholsynpunkt där föräldrar ska kunna låta sina barn delta med förtroende. Det flesta tränare

är medvetna om att deras aktiva konsumerar alkohol men inte i samband med

idrottsutövandet. Tränarna lyfter fram de fysiskt negativa konsekvenserna vid konsumtion av

alkohol och är eniga om att det påverkar idrottsutövandet negativt. Alla nio tränare känner ett

stort ansvar för sina aktiva under utövandet av idrotten men nämner att det är svårt veta hur

mycket de ska inverka på de aktivas alkoholvanor utanför idrotten. Vid fortsatt forskning i

ämnet kan en kvantitativ studie genomföras för få en övergripande syn på hur tränare ser på

alkohol och idrottsutövandet inom olika idrotter. Det är därvid intressant, ur en pedagogisk

synvinkel, att undersöka hur ledarutbildningar behandlar ämnet och hur arbetet ute i

föreningarna ser ut för att minska användandet av alkohol och senarelägga alkoholdebuten

hos ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)