Sökning: "D svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 955 uppsatser innehållade orden D svenska.

 1. 1. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 2. 2. Skrivutveckling vid läs- och skrivsvårigheter : Svensklärares skriftliga återkoppling på textproduktion av gymnasieelever i läs- och skrivsvårigheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Örtenberg; [2022]
  Nyckelord :Skrivutveckling; läs- och skrivsvårigheter; texttriangel; skrivmodell; återkoppling;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur gymnasielärare i svenska på högskoleförberedande program kommenterar texter som är producerad av elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet är att studera såväl skrivuppgifter som textkommentarer skrivna av lärare med fokus på att hitta skrivstödjande strukturer i de båda textformerna. LÄS MER

 3. 3. The code is more what you´d call guidelines than actual rules… : En kvalitetsgranskning och jämförelse av lokala kliniska riktlinjer gällande ventilatorassocierad pneumoni. En kvantitativ metod.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Emmie Jarlekrans; Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :VAP-prevention; intensive care unit; patient safety; quality appraisal; Clinical Guideline; VAP-förebyggande åtgärder; intensivvårdsavdelning; patientsäkerhet; kvalitetsgranska; kliniska riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni, VAP, är en vårdrelaterad infektion inom intensivvården som ökar mortaliteten och vårdkostnaden. För att förebygga VAP finns olika åtgärder som beskrivs i kliniska riktlinjer. Dessa finns som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal för att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. ”Hållbarhet är inte en utmaning, det är ett måste” : En kvalitativ fallstudie av Östersund om inställningen och förutsättningarna till en hållbar destinationsutveckling genom hållbara verktyg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Philip Brodin Kibsgård; Joanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :hållbar destinationsutveckling; hållbara verktyg; samverkan; destinationscertifiering; hållbar standard; indikatorer; destinationskriterier; GSTC-D; Östersund;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling är en viktig del för att skapa en stark och konkurrenskraftig turistdestination. Allt fler destinationer arbetar med hållbara projekt och för att mäta utvecklingen används olika typer av indikatorer. LÄS MER

 5. 5. Electric cars for grid services : A system perspective study of V2G in a future energy system of Sweden and a local perspective study of a commercial car fleet

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Søgaard Vallinder; Matilda Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Smart charging; V2G; Ancillary services; Energy system modeling; Car Sharing; Sweden; Smart laddning; V2G; Stödtjänster; Energysystemmodellering; Bildelning; Sverige;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of today is to mitigate climate change and adjust our way of living in accordance with sustainability. To reduce the climate impact of the transport sector the electrification of the road transport sector is commonly seen as having a key role to play. LÄS MER