Sökning: "Alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 1017 uppsatser innehållade ordet Alkohol.

 1. 1. ”Alkohol kan man ta i rimliga mängder. Det kan du inte med exempelvis kokain”. En kvantitativ enkätstudie om unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Dolk; Frida Bertilsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :attityder; berusningsmedel; genus; unga vuxna;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar undersöka unga vuxnas attityder till olika berusningsmedel, samt att undersöka om attityderna skiljer sig åt beroende på könsidentitet. Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel ser ut, samt att undersöka och reflektera över vad som kan ha format och påverkat dessa attityder. LÄS MER

 2. 2. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 3. 3. Alkoholkonsumtion bland skolungdomar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Jörgensen; Emelie Arledal; [2020]
  Nyckelord :Alcohol use; Adolescents; risk factors; friends; school; family;

  Sammanfattning : Ungdomars konsumtion av alkohol är viktigt att diskutera då det är kopplat till fler negativa konsekvenser: bruk av alkohol innan kroppen är fullt utvecklad kan leda till fysiska och mentala skador. Den här studien ämnar till att undersöka tre riskfaktorer som påverkar ungdomars alkoholanvändande: familj, skola och umgängeskrets. LÄS MER

 4. 4. Anhöriga som utvecklat ett medberoende : En kvalitativ studie om medberoendes stigma ur socialarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Qendresa Cani; Jehona Ziba; [2020]
  Nyckelord :Relatives; misuse; codependency; help for relatives; alcohol; social workers; Anhöriga; alkohol; missbruk; medberoende; hjälp och stöd; socialarbetare.;

  Sammanfattning : Abstract Author: Jehona Ziba and Qendresa Cani Title: Relatives who have developed a co-dependency This study is generally about support for relatives of people with alcohol addiction problems who have developed a co-dependency. More specifically, the study deals with the social worker's approach to this target group, the way in which they identify their co-dependency problems and their experience of working with it. LÄS MER

 5. 5. Frun tar väl lite sött : En kvantitativ och kvalitativ analys av svensk film utifrån ett genusperspektiv mellan åren 1951–1977.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margurite Sandersson; [2020]
  Nyckelord :Alkohol; Genus; Filmanalys; Könsroller; Kvinna; Man; 1950; 1960; 1970.;

  Sammanfattning : The years 1950 - 1970 can be seen as a social, economic and political liberation for the Swedish woman. There is a debate about women's emancipation and that the classic Swedish housewife is considered outdated which inhibits the growth of society. During the same period, “Motboken” is abolished in the year of 1955. LÄS MER