Sökning: "Paul Gerhard Schneider"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Gerhard Schneider.

  1. 1. Trinitariskt språk hos Paulus Spänningsförhållanden i beskrivningen av Fader, Son och Ande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Filip Svensson; [2012-02-06]
    Nyckelord :Pauline theology; God; Father; Son; Spirit; Lord; Christ; trinity; unique overlapping; descriptions; tensions;

    Sammanfattning : This essay is aiming to go through and study the most important and frequently mentioned terms and titles used in the letters of Paul to denote and describe God, the Father, the Son and the Spirit. These include “Christ” and “Lord” as well. LÄS MER