Sökning: "Filip Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Filip Svensson.

 1. 1. Ett tryggt företag i en otrygg bransch - En kvalitativ studie om hur socialt ansvar framställs för att legitimera en kontroversiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filip Svensson; Johan Häggström; [2019]
  Nyckelord :CSR; social responsibility; legitimacy; discourse analysis; discourse theory; controversial industries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The interest in corporate social responsibility (CSR) is increasing. Today, organiza-tions face stronger demands and expectations from stakeholders to more active work with CSR than ever. LÄS MER

 2. 2. Ideellt arbete – En form av konsumtion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Göthe; Fredrik Sandberg; Gustav Pärson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att konsumera ideellt arbete - En kvalitativ studie om prosumption och ideellt arbete Seminariedatum: 2019-01-17 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Filip Göthe, Fredrik Sandberg och Gustav Pärson Handledare: Peter Svensson Nyckelord: Prosumption, konsumtion, Symboliskt kapital, habitus, ideellt arbete Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med ny kunskap till forskning om prosumption genom att undersöka studentlivet vid Lunds Universitet ur ett omkonceptualiserat prosumptionsperspektiv där producenter även konsumerar. Metod: En kvalitativ uppsats har genomförts med ett inslag av hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Nya städsegröna trädarter att pröva för Malmö stads gatumiljöer : en växtlista med lämpliga förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Svensson; [2017]
  Nyckelord :städsegrönt; gatuträd; gatumiljö; Malmö; barrträd; lövträd;

  Sammanfattning : Idag pågår en urbanisering som ställer stora krav på de städer vi ska leva i. Städerna blir större och dess miljöer påverkar människor och natur. För att klara av framtidens utmaningar med förändrade klimat och större städer behövs det många insatser. De urbana träden kan spela en viktig roll att hantera dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Är ett fordons miljöegenskaper åsidosatta? : En kvalitativ studie om vad kunder prioriterar vid köp av fordon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Svensson; Pontus Vernberg; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; fordonsbransch; miljöfordon; beslutsprocess; image; dilemma;

  Sammanfattning : Enligt statistik ökar den svenska befolkningen i antal och samtidigt ökar sysselsättningen i Sverige. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen ökar som i sin tur ökar behov av transporter och statistik visar att antalet personbilar i trafiken ökar till antal. LÄS MER

 5. 5. What if ethical buying behavior leads to boycotts? : The buying behavior of Generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Filip Helmersson; Amanda Svensson; [2016]
  Nyckelord :CSR; Ethical consumption; Generation Z; Consumer behavior; Boycott; Ecologic; Fairtrade;

  Sammanfattning : The care for the environment has been a hot topic during the last fifteen years. Ecological and Fairtrade products made from sustainable materials and methods can be found in almost every store. It seems like awareness regarding our environmental impact has increased and therefore changed our purchase behavior. LÄS MER