Vem tar hand om den som hjälper? En kvantitativ studie över organisatoriska faktorers samband med Compassion Satisfaction, Burnout och Secondary Traumatic Stress hos personal på kvinnojourer.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien undersökte organisatoriska och demografiska faktorers förmåga att predicera utfall på beroende variablerna Burnout, Secondary Traumatic Stress och Compassion Satisfaction hos personal på kvinnojourer. I linje med tidigare forskning var studiens hypoteser att skyddande organisatoriska faktorer skulle predicera höga utfall på Compassion Satisfaction, som innebär den positiva påverkan arbetet medför, och låga utfall på Burnout och Secondary Traumatic Stress, vilka innebär den negativa påverkan av arbetet, samt att demografiska variabler skulle korrelera signifikant med utfall på beroende variabler. Studien använde en online enkät där insamlad data sedan analyserades genom en logistisk regressionsanalys. Studiens undersökningsgrupp var volontärer och anställda vid 80 kvinnojourer i Sverige. Resultaten visade att en god balans mellan arbete och fritid kunde signifikant predicera utfall i enlighet med studiens hypoteser. Ålder och Anställningsform fick en signifikant prediktionsförmåga för utfallsvariablen Burnout. Resultaten i studien påvisar att skyddande organisatoriska faktorer inte har ett tydligt samband med psykiskt välbefinnande kopplat till arbetet, och föreslår att framtida forskning fokuserar på vilka aspekter i arbetet som innebär den största risken för individer som arbetar i hjälpande yrken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)