"Lägga pusslet" : En fallstudie om kvinnorepresentation inom Umeå kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna fallstudie handlar om att undersöka hur nomineringsprocessen ser ut inom Umeå kommun för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna inom de tre kommunala organen: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna. Metoder som har använts är semi strukturerade intervjuer samt samling av statistik från internet över könsfördelningen bland nämnda ovan poster samt ledamöter inom kommunfullmäktige från Umeå kommuns hemsida. Detta för att jämföra Umeå kommuns könsfördelning med det nationella snittet för kommuner inom Sverige. Det sker en horisontell jämförelse mellan Umeå kommun och det nationella snittet men även vertikala jämförelser både inom Umeå kommun och inom det nationella snittet. Teorier som arbetet grundar sig i är Wides makthierarki samt marginalisering inom den vertikala maktfördelningen. Det studien kommer fram till är att könsfördelningen blir skevare när vi jämför ledamöter i kommunfullmäktige med ordförandeposterna inom de tre kommunala organen. Detta är inte enskilt för Umeå kommun utan samma mönster går att urskilja inom det nationella snittet. Nomineringsprocessen inom Umeå kommun är uppdelad på det sättet att först har partierna en intern nomineringsprocess och när den är klar så skickas nomineringarna vidare till den andra delen som är kommunfullmäktiges nomineringsprocess. Det framkom att det grundläggande jobbet med nomineringsprocessen bedrivs inom partierna för att enbart klubbas igenom i kommunfullmäktiges nomineringsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)