Konsumera mera - En studie om den unga storstadsbons konsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Konsumtionen har ökat 25 % de senaste tio åren och har blivit en allt viktigare del i individens liv. Den ökade konsumtionen innebär både fördelar och nackdelar för individen. Uppsatsens syfte är att diskutera vilka anledningar och motiv det finns för den unga storstadsbon i Sverige att konsumera. Syftet är även att se om det finns samband mellan konsumtion och identitet. Metoden som har använts i uppsatsen är semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och fyra män mellan 25-40 år. Teorin som har använts för att analysera empirin i uppsatsen är Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumtionssliv och konsumtionssamhället samt Erving Goffmans dramaturgiska modell. Resultatet i studien visar på att det finns flera olika motiv till att den unga storstadsbon konsumerar. Bland dessa är konsumtionssamhällets egenskaper, det stora utbudet på marknaden, att individen påverkas av sin omgivning samt att konsumtionen ofta görs av automatik utan större eftertanke. Ett annat motiv till konsumtion är att individen vill hitta och ge uttryck för sin identitet, vilket även visar på att det finns tydliga samband mellan konsumtion och identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)