Ny i organisationen? : ur ett mellanchefsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: I denna studie har det studerats hur mellanchefer socialiserats in i organisationen. I studien har 11 mellanchefer blivit intervjuade för att se om det fanns någon skillnad beroende på organisation som denne befann sig i. Det vi har kunnat se är att socialisering in i organisationen i flera fall har varit bristfällig. Vilket är något som vi har reflekterat över. Eftersom att innan vi gick ut och samlade in empirin hade läst in oss på teorin som poängterade vikten av en bra socialiseringsprocess för de nyanställda.När man kommer till en organisation som mellanchef är det väldigt viktigt att man blir bra bemött och bra omhändertagen. För att den nyanställde ska kunna börja utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt mycket snabbare än om den nyanställde inte får detta.I en organisation är det bra om alla medarbetare och chefer har samma mål och värderingar för att lättare kunna sköta sina arbetsuppgifter och arbeta mot målet som är uppsatt av organisationen. Mellancheferna har upplevt att detta är något som de flesta i organisationen gör. Mellancheferna använder sig av olika sätt för att dennes medarbetare ska arbeta mot målen, något som funkar bra tycker dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)