Närståendes upplevelse av att vårda anhöriga i hemmet vid palliativt skede : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Nuförtiden har det blivit mer vanligt att patienter som lider av obotliga sjukdomar vill vårdas och dö i hemmet vid palliativt skede. Trots insatser från hälso- och sjukvården spelar närstående ofta en avgörande roll i vården. Närstående tar ofta på sig rollen som vårdare för att uppfylla den sjukes önskan. Att engagera sig i vårdandet av en anhörig lägger ett stort ansvar på närstående vilken kan påverka de närståendes fysiska och psykiska hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelse av att vårda sin anhöriga i hemmet vid palliativt skede. Metod: Metoden för studien var en litteraturöversikt som grundade på tio vetenskapliga kvalitativa artiklar. Vid sökning användes tre databaser; CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Friberg (2017). Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och nio subkategorier. De första huvudkategorierna var positiv upplevelse av att vårda anhöriga med tre subkategorier; förbättrade relationer, att känna sig delaktighet i sin vårdande roll och att uppfylla önskan. De andra huvudkategorierna var negativ upplevelse av att vårda anhöriga med subkategorier; vårdbördan och ansvar, isolering och ensamhet, att vara osäker och rädslan och ångest. De tredje huvudkategorierna var närståendes upplevelse av hälso – och sjukvården med två subkategorier; otillfredsställelse - och tillfredsställelse med hälso-och sjukvård. Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Meleis transitionsteori, områdets utgångspunkt som beskrivs i litteraturöversiktens bakgrund och annan forskning. Utgångspunkten tas framförallt ifrån Meleis transitionsteori som var relaterad till närståendes upplevelse av rollövergångar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)