Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Författare: Wiktor Bergsand; [2018-08-09]

Nyckelord: Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

Sammanfattning: Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna.I den här fallstudien har detta nya koncept undersökts med syfte att undersöka hurtvå städer, som är erkända för att engagera sig i grön platsmarknadsföring, Växjöoch Malmö, kan skilja sig i deras användningen av grön platsmarknadsföring.Studiens frågeställningar har varit: "Vilka aspekter av miljövänligt varumärke lyfterstäderna upp och vad är de största skillnaderna städerna emellan?" samt "Är deaspekter som Malmö och Växjö lyfter fram kopplade till ett försök att förändraplatsen, kopplade till marknadsföring och greenwashing eller en kombination avbåda?".För att svara på studiens syfte användes en metod bestående av kvalitativadokumentstudier. Studiens slutsatser är att de aspekter som Malmö fokuserar på ärbiologisk mångfald och hållbarhet medan Växjö fokuserar på grönområden. Destörsta skillnaderna städerna emellan är i den utsträckning de lyfter fram aspekternabiologisk mångfald och grönområden. Andra aspekter som framhävts har visat försmå eller oklara skillnader för att slutsatser ska kunna dras. Vidare indikerarresultatet på att de aspekter som städerna lyfter mest både lyfts fram iplaneringssyfte liksom i marknadsföringssyfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)