Har den lipidsänkande läkemedelsgruppen statiner en påverkan på neuropati?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Bakgrund: Av de kroniska sjukdomarna i världen orsakar hjärt-kärlsjukdomarna 17,5 miljoner dödsfall per år. Läkemedel som används för prevention mot hjärt-kärlsjukdomar är bl.a. statiner. Enligt Socialstyrelsen hämtade 455 716 patienter ut läkemedel från läkemedelsgruppen statiner från apoteken år 2011. Mellan åren 1988-2012 har Swedis (biverkningsdatabas) fått inrapporterat 24 biverkningsrapporter relaterat till statiner och neurologiska biverkningar som berör syftet i studien (perifer neuropati, polyneuropati, neuropati). Syfte: Studiens syfte var att sammanställa vetenskapliga publikationer rörande statiners direkta påverkan på perifera nervsystemet och eventuella förklaring till uppkomsten av neuropati. Resultat: De teorier som finns om hur statinbehandling kan ge neuropati säger att statiner, som ger en störd kolesterolsyntes, leder till rubbning i kolesterolrika neuronala membran. Även en minskad syntes av coenzymet ubiquinon ses, vilket påverkar mitokondriernas respiratoriska kedja och stör energiflödet till olika neuron. Statinbehandling har vidare visats öka risken att utveckla perifer neuropati. En ökad risk syns vid högre doser än rekommenderade samt vid långtidsbehandling. Statinbehandling vid diabetesrelaterad neuropati har däremot visats förbättra överledningshastigheten i motornerver med 5 % (P<0,05). Statinbehandling hos diabetes mellitus (DM) typ 2 patienter har visats ha en skyddande effekt från att utveckla perifer neuropati. Slutsats: Behandling med statiner ökar i takt med att vår tids folksjukdom, hjärt-kärlsjukdom, ökar. När behandling med statiner ökar, rapporteras samtidigt en bredare biverkningsprofil. Med statinbehandling ökar troligen risken för att utveckla neuropati speciellt vid användning av högre doser än rekommenderade samt vid långtidsbehandling. Däremot får statinbehandlade patienter med DM typ 2 en bättre nervöverledningsförmåga och ett skydd mot att utveckla perifer neuropati. En patientgrupp som därför troligen har god nytta av statinbehandling är DM typ 2-patienter. Att använda statiner till andra patientgrupper kanske istället kan leda till neuropati. Således kan skillnader mellan patientgrupper föreligga. Fler studier krävs dock för att bekräfta dessa resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)