Relationen mellan teampersonlighet och entreprenörers framgång i startup-processer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den aktuella studien undersökte sambandet mellan teampersonlighet och framgång i startup-processen av nya företag. För att undersöka detta samlades personlighetsdata samt data gällande genomförda startup-aktiviteter in från 32 team, vilka deltog i affärsutvecklingsprogram på någon av ett antal olika affärsinkubatorer, fördelade över fem svenska orter. Teampersonlighet operationaliserades som teamens medelvärden på de olika personlighetsdrag som inkluderades i studien. Personlighetens relation till generell framgång i startup-processen och till tre olika specifika utfallsmått undersöktes. Dessa var färdigställandet av en affärsplan, beviljandet av finansiering samt genomförandet av en första försäljning. För att besvara frågeställningarna genomfördes tre logistiska regressionsanalyser samt en partiell korrelationsanalys. Resultaten stödde inte relationen mellan teampersonlighet och genomförandet av någon av de aktiviteter som använts som mått på framgång i studien, och inte heller mellan teampersonlighet och generell framgång i startup-processen. En diskussion förs kring i vilken utsträckning skillnader i personlighet har haft möjlighet att komma till uttryck som skillnader i beteenden och därmed genomförandet av olika uppgifter i startup-processen. Även operationaliseringen av teampersonlighet respektive framgång i startup-processen diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)