Variation i geometriundervisning : En studie med fokus på tredimensionella objekt

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Studien är en kvalitativ studie med fokus på hur tredimensionella objekt framställs och arbetas med i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare varierar undervisningsmetoder i undervisningen om geometri och tredimensionella objekt samt vilka variationsmönster som synliggörs i lärarnas undervisning. Studien utgår från tidigare granskad forskning om geometriundervisning. Studiens undersökningar har genomförts på två olika skolor i två olika kommuner i södra Sverige där båda klasserna som varit en del av studien tillhört årskurs 6. Den datainsamling som gjorts bygger på fem genomförda observationer av två olika klasser samt intervjuer av undervisande lärare för dessa klasser. Studiens resultat visar bland annat att geometriundervisning där läromedel kompletteras med andra undervisningsmetoder såsom konkret material kan vara gynnande för elevers inlärning och för lärare vid undervisning om tredimensionella objekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)