Grammatikens vågor : Analys av ämnesspråk i läromedel för årskurs fem i svenska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. Det mäter också hur abstrakta eller konkreta ord är i ett textinnehåll. I vår läromedelsanalys har ämnesspecifika begrepp i grammatik tagits ur och rankats i en skala mellan ett och tio där fem är en brytpunkt och fungerar som en pol mellan abstrakt idévärld och en konkret verklighet. Analysen visar att läromedlen innehåller faktatext, uppgifter och litterära texter. Faktatexterna och uppgifter håller sig på en abstrakt nivå medan de litterära texterna innehåller ett vardagsspråk som är konkret för eleverna. Mängden innehåll som handlar om grammatik varierar mellan läromedlen. Samtliga läromedel innehåller avsnitt om ordklasser medan endast två av dem tar upp meningsbyggnad. Det visar sig också att två läromedel har textinnehåll som pendlar frekvent mellan abstrakt och konkret nivå medan ett läromedel mestadels förhåller sig på en abstrakt nivå. Enligt tidigare forskning är det väsentligt att möta abstrakt text med konkret kontinuerligt i läromedel för att öka förståelsen av textinnehållet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)