En studie om omvårdnadspersonal: diskurser kring kön, status och yrkesidentiteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar om en ökning av antalet män inom omvårdnadspersonalen påverkat yrkets identitet och personalens vilja att höja yrkets status. Vi har utifrån fem semistrukturerade intervjuer och femton enkäter analyserat hur personalen på ett äldreboende i en kommun i Skåne ser på sig själva, sitt yrke och sin arbetssituation samt hur de ser på utbildning som ett verktyg att påverka dessa. Vi analyserar materialet utifrån diskurser kring kön, professionalisering, vård samt yrkesidentiteter. Resultatet av vår undersökning visade på att samtliga informanter ansåg att det var män inom äldreomsorgen spelar en viktig roll exempel på detta var mäns logik. Det visade även på att informanterna hade en traditionell föreställning om kön och genus samt att önskan att höja yrkets status var hög.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)