Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. Optimal undersökning kräver laxerande tarmförberedelser, något som patienten upplever är påfrestande. DT kolografi har även en krävande undersökningsprocess som ofta sätter patienten i en utsatt situation där ångest, oro, smärta och obehag är upplevelser som ofta kommer fram. Medan röntgensjuksköterskan besitter kompetens som är diagnostiskt inriktad är även röntgensjuksköterskans roll att se till att patientens känsla av trygghet, delaktighet och integritet är bevarad. För att kunna göra det måste röntgensjuksköterskan arbeta efter den Peri- radiografiska processen och med personcentrerat perspektiv där planeringen inför genomförandet görs med hänsyn till att alla patienter har unika behov av stöttning. Syfte: Syftet är att belysa patientens upplevelser i samband med en DT kolografi undersökning. Metod: En systematisk litteraturöversikt som baserats på 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienter upplever tarmförberedelser som påfrestande men accepterar reducerad laxering bättre. Patienten är orolig redan innan undersökningen, men brist på information är det som mest ger oro och ångest. Gas-insufflation är det som ger mest smärta i undersökningsprocessen. Patienten föredrar DT kolografi framför koloskopi på grund av att undersökningen är mindre smärtsam och kräver ingen sedering, men DT kolografi upplevs som mer opersonlig. Slutsatser: DT kolografi upplevs med obehag och smärta. Bra bemötande och tydlig information minskar oron hos patienten. Många patienter föredrar DT kolografi framför andra kolon undersökningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)