Våld mot kvinnor och barn : Lagstiftningens skydd och Socialtjänstens ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Frida Nyström; [2023]

Nyckelord: Socialtjänstlagen; Socialtjänsten; kvinnor; barn;

Sammanfattning: I uppsatsen har en utredning av gällande rätt när det handlar om Socialtjänstens ansvar gentemot kvinnor och barn utsatta för våld av en närstående genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod. I vårt samhället spelar Socialtjänsten en viktig roll för människor som befinner sig i en situationdär de är i behov av stöd och hjälp. En grupp som ska beaktas särskilt är, i enlighet med 5 kap. 11 § SoL, kvinnor och barn som blir eller har blivit utsatta för våld av en närstående. Den som utför Socialtjänstens uppgifter får ingen tydlig vägledning hur ärendet ska hanteras av SoL utan har utöver lagstiftning, föreskrifter och handböcker utgivna av Socialstyrelsen som stöd i arbetet. Ett ärende med en våldsutsatt kvinna kräver kunskap om våld i nära relationer, säkerhetstänk och förmåga att göra bedömningar för kvinnans bästa. Ärenden med barn kräver i sin tur ytterligare säkerhetstänk och kunskap om trauma. Utredning utförd av Socialstyrelsen 2018-2021 visar att det kan uppstå brister i arbetet med kvinnor och barn som varit i kontakt med socialtjänsten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)