En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarnasocialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete.Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtatsgenom den semistrukturerade intervjumetoden. Urvalet bestod av fyra nya socialsekreteraresamt fyra erfarna socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Med nya socialsekreterare syftarvi på individer som nyligen har påbörjat sin anställning inom ekonomiskt bistånd eller somhögst har ett års erfarenhet inom området. Med erfarna socialsekreterare syftar vi på individersom har arbetat inom ekonomiskt bistånd i minst fem år. Resultatet vi kom fram till var attoberoende om man är ny eller erfaren socialsekreterare så påverkas man emotionellt av detklientnära arbetet. Resultatet visade att vanligt förekommande emotioner i möten med klienterbland annat var ilska, irritation, maktlöshet, glädje och förtvivlan. Resultatet visade även attarbetslivserfarenhet spelar en stor roll för huruvida man tar hem arbetet eller inte. Samtliganya socialsekreterare uppger att de känslor som uppkommer under arbetsdagen till följd avvissa arbetsuppgifter kan leda till att de påverkas utanför arbetstid, på så sätt att dessa känslorsätter en negativ prägel på resten av dagen. Vidare visade resultatet att samtliga respondenter,både nya och erfarna socialsekreterare upplevde att det kollegiala stödet är av stor betydelseför att kunna hantera emotioner på arbetet. Dessutom visade studiens resultat att nyarespektive erfarna socialsekreterare har utformat egna strategier för att hantera denemotionella påverkan till följd av verksamhetens bristande stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)