Att likna sina konkurrenter, ett medvetet val eller ett säkert kort? : - En studie av fyra caféer i en mellansvensk stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: ABSTRAKT Titel: Att likna sina konkurrenter, ett medvetet val eller ett säkert kort? - En studie av fyra caféer i en mellansvensk stad. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofie Forsberg och Emilia Ohlsson. Handledare: Per-Arne Wikström. Datum: 2012-05-20. Syfte: Runt torget i en mellansvensk stad finns cirka 10 caféer på en relativt liten yta. Hur kan alla dessa caféer gå runt utan att något av dem skiljer sig märkbart från de andra? De fyra caféer som valts ut till denna uppsats är näst intill identiska när det gäller meny och inredning och ändå har de alla funnits i flera år. Syftet är att studera och undersöka den likhet som tycks finnas mellan konkurrerande caféer idag. Metod: Detta arbete består av en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer och ett antal snabbfrågor som besvarats av människor som befunnit sig på den aktuella stadens shoppinggata. En induktiv metod har använts vilket innebär att vi samlat in empiriskt material och sedan sökt teorier kring detta. Resultat & slutsats: Under studiens gång har det visat sig att caféerna valt att följa ett vinnande koncept men att det är ett medvetet val och inte ett val gjort av osäkerhet eller på grund av dålig erfarenhet. De vill erbjuda det kunderna efterfrågar och har uppfattat att det är detta koncept som tilltalar kunderna. Marknaden för denna typ av caféer är inte mättad och detta i kombination med caféernas centrala läge gör att de inte behöver marknadsföra sig i någon 4 större utsträckning eller diffirentiera sig från de andra caféerna då de ligger på en plats där de är lättillgängliga och då konceptet till största del tycks vara det kunderna efterfrågar. Förslag till fortsatt forskning: Denna uppsats begränsas till att endast beröra fyra caféer som är belägna kring ett centralt torg i en mellansvensk stad. En anledning till detta är att arbetet skulle bli för omfattande och det skulle vara svårare att dra slutsatser om fler caféer var med i studien. I kommande studier där mer tid finns att lägga ned på uppsatsen skulle det dock vara intressant om fler caféer kunde studeras, detta för att se om resultatet skulle bli detsamma dels i den studerade staden men även i andra kommuner runt om i Sverige. Uppsatsens bidrag: Genom att ta del av detta arbete blir läsaren informerad om hur efterfrågan bland caféegästerna ser ut, vad de saknar, vad de föredrar av det som idag redan existerar och hur caféägarna tänker kring sin verksamhet och sitt val av strategi. Detta kan vara en hjälp på vägen för den som är intresserad av att starta ett café idag. Nyckelord: Marknadsföring, positionering, strategi, läge, rykte

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)