Idrott & hälsa - ett ämne för alla? : Physical education - a subject for everyone?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

Sammanfattning: Ämnet idrott och hälsa kan av vissa elever ses som ett orättvist ämne. Majoriteten av de moment som utförs ger elever med erfarenheter från vissa föreningsidrotter en fördel i betygsättning. De elever som inte utövar någon fysisk aktivitet eller de som utövar någon idrott som inte är inkluderad i undervisningen har därför svårare att nå upp till samma betyg. I de flesta studier medger majoriteten av eleverna att idrott och hälsa är ett omtyckt ämne, men det finns även de som avskyr det. Undervisningens utformning samt lärarens yrkesutövning spelar en stor roll för att inkludera alla eleverna att känna lust, glädje och intresse av att delta och utvecklas. I vår kunskapsöversikt har vi därför valt att undersöka:   Varför skiljer sig inställningen/motivationen till deltagande mellan elever i undervisningen i Idrott och hälsa och hur kan en som lärare påverka för att skapa en undervisning i idrott och hälsa som motiverar alla?.   Vårt tillvägagångssätt för att skapa forskningsfråga och därefter söksträngar för att söka i databaserna SportDiscus och Swepub är genom strukturerad systematisk databassökning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)