Sökning: "Isabella Martinsdottir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabella Martinsdottir.

  1. 1. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
    Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER