Vilka faktorer skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskor? En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Amanda Rydstern; Simon Renner; [2022-01-04]

Nyckelord: Patientsäkerhet; arbetsmiljö; sjuksköterskor;

Sammanfattning: Bakgrund: I den rådande bristen på sjuksköterskor på både global men också nationell nivå i Sverige ses en ökande och hög påfrestning på de yrkesverksamma sjuksköterskorna samt en bristfällig patientsäkerhet. Allt fler sjuksköterskor överväger att byta arbete eller bransch helt och hållet på grund av den krävande arbetsmiljön, vilket innebär att bristen förväntas öka. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vilka faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö för sjuksköterskor inom den svenska sjukvården. Metod: En litteraturöversikt där tolv artiklar granskades och analyserades, varav elva artiklar baseras på forskning i svensk sjukvård och en artikel inkluderar forskning på sjukhus i flertalet länder i Europa, bland annat i Sverige. Resultat: Studien resulterade i fem teman vars faktorer bidrar till en god arbetsmiljö för sjuksköterskor; chefer, kollegor och vikten av support, rimlig arbetsbörda och tillräcklig bemanning, flexibelt schema, arbetstid och tid för återhämtning, vidareutbildning och personlig utveckling samt godtagbar lön och löneutveckling. Slutsats: En god arbetsmiljö för sjuksköterskor får många positiva effekter då det får goda konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter men även samhället i stort. Genom en god arbetsmiljö förbättras sjuksköterskans personliga hälsa och avsikt att vara fortsatt verksam inom yrket och därmed förbättras patientsäkerheten och vården bedrivs mer säkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)