Ett piller att ta dagen efter : Ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sedan 1990-talet har akut-p-piller använts som postkoital preventivmetod i Sverige och sedan 2001 finns läkemedlet att köpa receptfritt på apotek. Alla ungdomsmottagningar delar vid behov ut akut-p-piller kostnadsfritt till ungdomar. Trots den nuvarande höga tillgängligheten till preventivmedel och akut-p-piller blir varje år kvinnor oönskat gravida. Syfte: Studiens syfte var att undersöka ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller. Metod: En tvärsnittstudie har genomförts med hjälp av enkätundersökning. Totalt deltog 167 ungdomar i årskurs tre på en kommunal gymnasieskola i en medelstor sydsvensk stad. Analysmetod som användes var t-test för intervalldata och Chi-2 test för data på ordinal- och nominalnivå. Statistisk signifikans var satt till p<0.05. Dataanalysen har utförts med statistikprogrammet SPSS. Resultat: Undersökningen visade att nästan 90 procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg sig ha kunskap om akut-p-piller, majoriteten visste även vart de kunde vända sig om de var i behov av läkemedlet. Däremot var kunskapen om hur läkemedlet fungerar och inom vilken tidsram det ska tas begränsad. Informationen om akut-p-piller hade ungdomarna i störst utstäckning fått ifrån vänner, ungdomsmottagning, skola och internet. Majoriteten av ungdomarna var positiva till att använda akut-p-piller då risk för graviditet finns efter oskyddat samlag. Av ungdomarna hade en tredjedel använt akut-p-piller en eller flera gånger. Av användarna hade de flesta använt metoden en gång. Konklusion: Kunskapen om akut-p-piller som postkoital preventivmetod var utbredd bland ungdomarna. Kunskap om läkemedlets verkningsmekanism och verksamma tidsram var lägre. Författarna anser att vidare forskning inom området ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller är indicerat då forskningen är begränsad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)