Så mycket tid, så lite att göra - En kvalitativ studie om upplevelsen och hanteringen av permittering under coronakrisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Klara Edrén; [2020-08-18]

Nyckelord: coronakrisen; hopp; osäkerhet; tid; väntan;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur människor som ärpermitterade till följd av coronakrisen upplever och hanterar väntan och osäkerhet i en av destörsta kriserna Sverige ställts inför i modern tid.Frågeställningarna lyder: Hur upplever permitterade till följd av coronakrisen förändring av tidigaretidsstrukturer? Hur hanterar permitterade till följd av coronakrisen de nya omständigheterna? Hur ser permitterade till följd av coronakrisen på framtiden?Metod och material: Kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Det empiriskamaterialet för studien har samlats in genom sex semistrukturerade intervjuer.Huvudresultat: Studien har bidragit med en förståelse om hur plötsligt avbrott av tidigaretidsstrukturer upplevs och hanteras på olika sätt beroende på hur föreställningar om framtidenpåverkas. Utifrån det empiriska materialet kan det förstås att den socialt organiserade ochkontrollerade tiden inger känslor av förutsägbarhet för framtiden, stabilitet i nuet, och även gervärde åt den individuellt organiserade och kontrollerade tiden. Sociala jämförelser,förväntningar och hopp om framtiden har effekter på hur respondenterna upplever sinlevnadsstandard under krisen. Så länge som väntan upplevs som meningsfull är respondenternai studien villiga att vänta på en framtid som de än inte vet hur den kommer se ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)