Public service och kommersiella kanaler – en jämförelse av rekryteringsprocesser inom television- och radiobranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Studien tar upp likheter och skillnader mellan television- och radioföretag inom public serviceoch kommersiella kanaler, av rekryteringsprocessen för en ledare till produktionen. Detta innebär att Sveriges Television (public service) jämförs mot MTG (kommersiell kanal) ochSveriges Radio (public service) mot Radio Active (kommersiell kanal). Målet är att ta reda påvilka likheter och skillnader som finns och belysa dessa för de som är arbetssökande till enledande roll för produktion, de som studerar för rollen samt företag som verkar inom television och radiobranschen. Med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av varje företags policy för rekrytering, mångfald och sociala medier har empiri erhållits, som visar hur rekryteringsprocessen för denna tjänst genomförs samt vad de har för riktlinjer att följa. Genom litteratur för ämnet har teori tagits fram som stärker eller motbevisar det som empirin presenterar och på så vis kan likheterna samt skillnaderna diskuteras.Utifrån diskussionen har studien kommit fram till en slutas som visar att det finns mångalikheter mellan alla företag, både för public service och kommersiella kanaler, men att det också framkommer en del skillnader. Detta handlar bland annat om att alla vill ha en kandidat med erfarenhet och då främst med ledaregenskaper eller att de skapar en kravspecifikation för att ha en stadig grund inför urvalsprocessen. Skillnaderna visas bland annat i användandet av sociala medier då SR och SVT tittar efter om arbetssökande talar för oberoendefrågan medan Radio Active och MTG vill veta om de står för företagets värderingar och om de är passande som en offentlig person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)